Landelijk gebied

Rural Life Icon

Natuur-inclusieve landbouw of landbouw-inclusieve natuur. Landbouw en natuur zijn sterk met elkaar verbonden, maar zijn jarenlang beleidsmatig gescheiden. De landbouw is steeds grootschaliger geworden en de biodiversiteit is de afgelopen jaren flink afgenomen. Tegelijkertijd plukken, economisch gezien, veel boeren niet de vruchten van de schaalvergroting. Wij werken aan een transitie in de landbouw en aan modellen waarbij meer doen voor natuur ook meer geld verdienen kan opleveren: hoe verdien je een goede boterham met natuur? Hierbij richten we ons op modellen die niet van subsidie afhankelijk zijn.

A. Nieuwe verdienmodellen

Wij ontwikkelen voor en met ondernemers nieuwe verdienmodellen.

B. Beleidsontwikkeling

Hoe kun je als overheid deze transitie versnellen?

Daan Groot en Erwin van Woudenberg zijn als lector “Innovatief Ondernemen met Natuur” aan HAS Hogeschool verbonden, waar zij leiding geven aan een onderzoeksprogramma gericht op nieuw verdienmodellen voor het landelijk gebied, onder meer door middel van natuur-inclusieve landbouw.

Bekijk hier onze projecten omtrent landelijk gebied

Bekijk meer

Case studies

 • Onder de Streep 2023: Bedrijfseconomische analyse natuurinclusieve veehouderij

  We analyseerden de bedrijfseconomische prestatie van 45 melkveebedrijven in verschillende fasen van natuurinclusiviteit.

  Lees meer
 • Investeringsagenda Natuurinclusief

  De Natuurverdubbelaars hebben in opdracht van het Programmabureau Agenda Natuurinclusief de Investeringsagenda Natuurinclusief opgesteld. De Investeringsagenda is in nauwe co-creatie met de betrokkenen uit de verschillende domeinen van het Collectief Natuurinclusief opgesteld.

  Lees meer
 • Kansrijke ketens voor bodemverbeterende gewassen

  Hoe kan een boer een goede boterham verdienen met landbouw die positief is voor de bodem, het klimaat en de natuur? In dit projecten onderzochten wij hoe de rustgewassen vezelhennep, veldboon, sorghum en haver op verschillende bodems dit kunnen realiseren.

  Lees meer
 • Handleiding voor gebiedsoffertes: samen werken aan waarde voor boer en landschap

  In dit project hebben we een handleiding ontwikkeld om boeren in staat te stellen zelf met een gebiedsvisie te komen en aan te geven op welke manier en onder welke voorwaarden zij kunnen bijdragen aan de opgaven binnen hun gebied.

  Lees meer
 • Innovaties in Faunabeheer

  We voerden een onderzoek uit naar innovaties in faunabeheer, gericht op ganzenwering en -verjaging. De centrale vraag was welke innovatieve methoden voor ganzenwering en -verjaging beschikbaar zijn en hoe de provincie Utrecht het gebruik van innovatieve, niet-dodelijke methoden kan stimuleren, ter voorkoming van faunaschade.

  Lees meer
 • Rekenen aan Biodiversiteitsherstel

  In opdracht van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV) werkten wij de afgelopen maanden aan de inventarisatie van de (economische) voor- en nadelen van de  landschapsinterventie, natuurvriendelijke oevers, in de Bovenkerkerpolder, een beheergebied van Waterschap AGV. Het Waterschap vroeg ons om een beraming van de kosten en de baten van natuurvriendelijke oevers te maken en te onderzoeken hoe de kosten voor deze oevers worden verdeeld.

  Lees meer
 • Biobased (ver)bouwen: rekenen en tekenen

  In Nederland is er steeds meer vraag naar biobased bouwmaterialen. De productie van deze materialen vindt al deels in Nederland plaats. De gewassen en het hout dat hiervoor benodigd is, komt echter meestal uit het buitenland. Waarom eigenlijk, als we het ook hier zouden kunnen produceren? Wat kan de teelt van gewassen voor de biobased bouw betekenen binnen het Nederlandse agrarische landschap?

  Lees meer
 • Onder de Streep: Kosten en baten van regeneratieve melkveehouderij

  We ontwikkelden een methode om de economische prestatie van natuurinclusieve melkveehouderij te meten en hebben deze toegepast op een groep natuurinclusieve boeren.

  Lees meer
 • Lectoraat Innovatief Ondernemen met Natuur (2017-2020)

  Per 1 januari 2017 is Daan Groot samen met mede-oprichter van De Natuurverdubbelaars Erwin van Woudenberg benoemd tot lector “Innovatief ondernemen met natuur”, een bijzondere samenwerking tussen de HAS Hogeschool en de provincie Noord-Brabant.

  Lees meer
 • Natuurlijk kapitaal in balans

  De Natuurverdubbelaars heeft in opdracht van provincie Overijssel onderzoek gedaan naar de waarde en het gebruik van natuurlijk kapitaal in Overijssel.

  Lees meer
 • Sturen met natuur

  De Natuurverdubbelaars heeft onderzoek gedaan naar de mogelijkheden voor het verkopen van ecosysteemdiensten binnen Nederland.

  Lees meer
 • Toekomst voor de Bovenkerkerpolder

  De Natuurverdubbelaars heeft verschillende manieren om subsidievrij weidevogelbeheer in de Bovenkerkerpolder toe te passen doorgerekend.

  Lees meer

Bedrijven & supply chains

Supply Chain Icon

Veel bedrijven zijn al actief aan de slag met duurzaamheid, bijvoorbeeld met duurzame energie en het verminderen van de uitstoot van broeikasgasssen, of het tegengaan van afval of waterverspilling. Goede stappen, maar wat ons betreft gaat duurzaamheid verder. Het klimaat is belangrijk, maar slechts een onderdeel van een bredere visie op duurzaamheid. Afval en energie zijn van belang, maar alleen vanwege de impact die ze hebben op de thema’s die er echt toe doen. Wij onderscheiden 7 belangrijke thema’s: Biodiversiteit, Bodem, Klimaat, Waterverbruik, Waterkwaliteit, Luchtkwaliteit, (Verandering van) Landgebruik. Tezamen vormt dit ons driehonderdzestig graden perspectief op duurzaamheid. Wij helpen bedrijven wat dit voor hun betekent en laten zien hoe zij écht duurzaam kunnen zijn. Hierbij gaan we praktisch te werk: wat kost investeren in duurzaamheid en wat levert het op?

360º duurzaamheidsmodel

Meer weten?
A. Duurzaamheidsbeleid

Wij helpen organisaties met het ontwikkelen en implementeren van duurzaamheidsbeleid op het vlak van biodiversiteit. We hebben concrete aanpakken ontwikkeld om direct aan de slag te gaan met biodiversiteit, hoe complex de keten ook is.

B. Natural Capital Accounting

Als Technical Advisor van het Natural Capital Protocol helpen wij bedrijven met het in kaart brengen van hun relatie met natuurlijk kapitaal en biodiversiteit.

C. Onze unieke aanpakken

Naast onze maatwerk trajecten hebben wij twee unieke aanpakken ontwikkeld:

Accounting for a better planet

Een vereenvoudigde Natural Capital Assessment aan de hand van het Natural Capital Protocol. Hiermee kan ieder bedrijf, ook het MKB, aan de slag met natuurlijk kapitaal.

The Short Circuit Project

Een unieke aanpak gericht op bedrijven uit de Agrifood en Fashion om direct een positieve impact te maken op biodiversiteit.

Bekijk hier onze projecten op het gebied van bedrijven en supply chains

Bekijk meer

Case studies

 • The Nature Tech Nexus: Bridging biodiversity and business

  In samenwerking met de Global System for Mobile Communications Association (GSMA) hebben we de rol van mobiele en digitale Nature Tech oplossingen voor natuurbehoud en -herstel onderzocht.

  Lees meer
 • Online training “Valuing nature and people to inform business decision-making”

  Deze online training is ontwikkeld om inzicht en handvatten te bieden in het integreren van natuurlijk, sociaal en menselijk kapitaal in bedrijfsvoering aan de hand van een capitals approach.

  Lees meer
 • Community of Practice Business in Landscapes

  I.s.m. Solidaridad en MVO Nederland faciliteren wij de Community of Practice Business in Landscapes.

  Lees meer
 • Biodiversiteitsstrategie Royal A-ware

  De Natuurverdubbelaars heeft het biodiversiteitsprogramma van Royal A-ware ontwikkeld.

  Lees meer

ONZE UNIEKE AANPAKKEN

 
 

Accounting for a Better Planet

 
 

The Short Circuit Project

Groen in de stad

Green City Icon

Wereldwijd worden steden steeds belangrijkere plekken waar mensen zijn, wonen, werken en leven. Niet alleen mensen, ook dieren voelen zich steeds vaker thuis in de stedelijke omgeving. Hiermee is het vergroenen van steden en dorpen een prioriteit geworden om de wereldwijde afname van biodiversiteit te doen keren. Het vergroenen van de bebouwde omgeving en het realiseren van nature based solutions is een belangrijke bouwsteen bij het oplossen van nog veel meer maatschappelijke opgaven. Een groene omgeving biedt een aantrekkelijk vestigingsklimaat en staat voor een gezonde omgeving die bestand is tegen extremere weersomstandigheden. Groen is daarmee een cruciaal onderdeel voor elke klimaatadaptatie-strategie. Hoe gaan we deze groene stad van de toekomst inrichten? En hoe gaan we de verschillende baten verwaarden zodat we met elkaar deze toekomst mogelijk maken?

A. Inspiratie

Wat zijn de meekoppelkansen van groen? Hoe vertaal je inspiratie tot concrete acties? En hoe krijg je bij een groene opgave alle stakeholders mee? De Natuurverdubbelaars heeft ruime ervaring in het begeleiden van bijeenkomsten, brainstorms en werkateliers waarbij een groenere leefomgeving centraal staat.

Middels onze interactieve methoden inspireren en stimuleren we mogelijkheden voor het financieren van meer groen in uw omgeving. Neem nou onze serious game, waarbij deelnemers zich verplaatsen in verschillende stakeholders en met elkaar nature based solutions proberen te realiseren. Waar vindt men elkaar, welke barrières moeten worden overwonnen en wat betekent dit voor het realiseren van financiële arrangementen in de praktijk?

B. Economische quickscan

De Natuurverdubbelaars berekenen de economische waarde van het stedelijk groen. Wat is de economische waarde van een stadspark of van een groene wijk? En wanneer verdienen groene daken zich terug? Dit doen we door de baten zowel in kwantitatieve waarden als in euro’s uit te drukken. We bekijken daarnaast welke van deze groene baten het gemakkelijkst af te rekenen zijn binnen uw werkgebied.

C. Navigatie & strategie

Start er een nieuwbouwproject of zit er een herstructuring van een bedrijventerrein aan te komen? Neem groen dan mee vanaf het begin en reken een ‘’groener’’ scenario door. We navigeren organisaties op strategisch niveau naar groene, stedelijke verdienmodellen. Dit doen we door lange termijn trajecten op te starten waarbij we naast het economisch waarderen van groene projecten ook aan stakeholder management doen om tot financiële arrangementen te komen. Dit kan zijn in de vorm van een gebiedsgerichte aanpak.

Bekijk hier onze projecten op het gebied van groen in de stad

Bekijk meer

Case studies

 • Investeren in Integraliteit

  Door de grote ruimtelijke opgaven waar Nederland voor staat in combinatie met een al zeer drukke onder- en bovengrond, is meervoudig ruimtegebruik en meervoudige waardecreatie van groot belang. Niet voor niets hanteert de Nationale Omgevingsvisie als eerste afwegingsprincipe: combinaties van functies gaan voor enkelvoudige functies. Dit rapport biedt inzicht in de complexe thematiek rond de financiering van meervoudige waardecreatie (ook wel: integraliteit) in de openbare ruimte.

  Lees meer
 • Investeringsagenda Natuurinclusief

  De Natuurverdubbelaars hebben in opdracht van het Programmabureau Agenda Natuurinclusief de Investeringsagenda Natuurinclusief opgesteld. De Investeringsagenda is in nauwe co-creatie met de betrokkenen uit de verschillende domeinen van het Collectief Natuurinclusief opgesteld.

  Lees meer
 • Testlab Klein Wonen & Nieuw Bos

  In het Testlab ‘Nieuw Bos en Klein Wonen’ verkennen we een denkrichting die een gecombineerde oplossing biedt: hoe kan natuur gerealiseerd worden met een verdienmodel via het mogelijk maken van Tiny Houses op grond van erfeigenaren?

  Lees meer
 • teeb.stad

  De Natuurverdubbelaars heeft meegewerkt aan de ontwikkeling van de online omgeving van teeb.stad en de bijeenkomsten inhoudelijk ondersteund.

  Lees meer

 

Factsheets

 
 

De Waarde van Groen in de Stad

 
 

Een groene plus voor klimaatadaptatie

 
 

Serious Game Urban Green Finance

 
 

Dienstenoverzicht Groene Steden

Landschapsherstel

Land restoration icon

Landschapsherstel is hét thema voor het volgende decennium. Niet voor niets heeft de VN het decennium  2021-2030 uitgeroepen tot “the Decade of Ecosystem Restoration”. De Natuurverdubbelaars heeft uitgebreide ervaring op het gebied van landschapsherstel programma’s.

A. Ontwerp

Wij bieden ondersteuning bij  een landschapsherstel project door ecologie en economie al in de ontwerpfase met elkaar te verbinden. Op deze manier ontstaan er projecten die een positieve sociaal-economische impact opleveren in het verlengde van een positieve ecologische impact.

B. Sustainable Land Management-practices

Ecosystemen degraderen onder druk van economische ‘drivers’. Wij zorgen er binnen projecten voor dat er ná het landschapsherstel een landschap staat waar de belangrijkste economische ‘drivers’ het landschap in stand houden en zelfs versterken. Hierbij kijken we naar opbrengstverbetering, diversificatie, toegevoegde waarde creatie en het maken van koppelingen met supply chain partners.

Bekijk hier onze projecten op het gebied van landschapsherstel

Bekijk meer

Case studies

 • The Nature Tech Nexus: Bridging biodiversity and business

  In samenwerking met de Global System for Mobile Communications Association (GSMA) hebben we de rol van mobiele en digitale Nature Tech oplossingen voor natuurbehoud en -herstel onderzocht.

  Lees meer
 • Justdiggit

  Justdiggit heeft een missie: cooling down the planet. Wij helpen ze daarbij.

  Lees meer
Bekijk onze uitlegvideo over landschapsherstel

Green Finance

Green Finance Icon

Steeds meer investeerders zijn er naar op zoek om met hun investeringen ook een positieve impact te maken, bijvoorbeeld door bij te dragen aan de Sustainable Development Goals. Daarnaast zien steeds meer partijen die gewend zijn om met donor-geld te werken mogelijkheden om hun projecten financieel duurzamer te maken door de mogelijkheden te onderzoeken om tot ‘bankable projects’ te komen. Tegelijkertijd hebben veel duurzame ondernemers moeite om de juiste financiering te vinden voor hun project. Ze passen niet binnen bestaande kaders of hebben niet altijd ervaring in het op de juiste manier invulling geven aan hun business model of financieringsaanvraag. Wij hebben ruime ervaring op het vlak van green finance vanuit alledrie deze vertrekpunten.

A. Groene investeerders

Wij kunnen investeringsfondsen ondersteunen bij het evalueren van de investerings-portfolio op duurzaamheidscriteria of kunnen inhoud geven aan engagement trajecten op het vlak van natuurlijk kapitaal of biodiversiteit. Daarnaast hebben wij ervaring in het leveren van ondersteuning bij pipeline development en het scouten van de juiste projecten om een pipeline te vullen.

B. Landscape Finance

Hoewel landschapsherstel vaak hoofdzakelijk met geef-geld wordt gefinancierd, werken wij aan verschillende financieringsconstructies om hier privaat geld aan te koppelen en ‘bankable’ business cases te ontwikkelen. Blended Finance, Outcome Payments, Payments for Ecosystem Services, First Loss, Junior Loans; wellicht zijn het termen die doen duizelen, maar wij weten onze weg en komen met creatieve maar robuuste constructies. Hiervoor hebben wij onder meer het Landscape Finance Framework ontwikkeld.

C. Ondersteunen van projecten

Op zoek naar financiering, maar lukt het niet om je voorstel op de juiste manier op papier te zetten? Dan kunnen wij daarbij helpen.

Bekijk hier onze projecten op het gebied van green finance

Bekijk meer

Case studies

 • Investeren in Integraliteit

  Door de grote ruimtelijke opgaven waar Nederland voor staat in combinatie met een al zeer drukke onder- en bovengrond, is meervoudig ruimtegebruik en meervoudige waardecreatie van groot belang. Niet voor niets hanteert de Nationale Omgevingsvisie als eerste afwegingsprincipe: combinaties van functies gaan voor enkelvoudige functies. Dit rapport biedt inzicht in de complexe thematiek rond de financiering van meervoudige waardecreatie (ook wel: integraliteit) in de openbare ruimte.

  Lees meer
 • The Nature Tech Nexus: Bridging biodiversity and business

  In samenwerking met de Global System for Mobile Communications Association (GSMA) hebben we de rol van mobiele en digitale Nature Tech oplossingen voor natuurbehoud en -herstel onderzocht.

  Lees meer
 • Investeringsagenda Natuurinclusief

  De Natuurverdubbelaars hebben in opdracht van het Programmabureau Agenda Natuurinclusief de Investeringsagenda Natuurinclusief opgesteld. De Investeringsagenda is in nauwe co-creatie met de betrokkenen uit de verschillende domeinen van het Collectief Natuurinclusief opgesteld.

  Lees meer
 • De katalysatie van financiering en verzekering van Nature-Based Solutions (NbS)

  In the face of unprecedented loss of biodiversity and the accelerating effects of the climate crisis being felt around the world, dramatic action is needed to conserve and protect nature, transition tomore sustainable production and consumption models, and move towards a net-zero and nature-positive future. Nature-based Solutions provide opportunities to effectively address environmental and social challenges, including nature-related financial risks. Although private sector engagement has picked up, nature-based solutions remain severely underfunded, as questions remain on how these projects can be structured, provide financial returns, and be successfully scaled.

  Lees meer
 • Bankable Blueprints Book – Investeren in klimaatoplossingen

  Er liggen enorme opgaven als gevolg van klimaatverandering en biodiversiteitsverlies. Er bestaat helaas nog een enorme kloof tussen de benodigde financiering voor natuur-en klimaatprojecten en de daadwerkelijke investeringen.

  Lees meer

Downloads & meer

 
 

Landscape Finance Framework

 
 

Benefits of landscape restoration with a focus on African dryland biomes

 
 

Demystifying Green Finance