Investeringsagenda Natuurinclusief

Klant:Programmabureau Agenda Natuurinclusief

CategorieGreen finance

CategorieGroen in de stad

CategorieLandelijk Gebied

Om de Nederlandse samenleving meer natuurinclusief te maken, moeten we snel beginnen. Hoe langer we wachten, hoe sneller de kosten oplopen en hoe langer de weg naar herstel en verbetering zal zijn.

Talloze concrete aangrijpingspunten, instrumenten en maatregelen zijn nu scherp in beeld. Het is vooral een kwestie van willen en doen. Dat zijn de belangrijkste conclusies uit de Investeringsagenda.

De Natuurverdubbelaars hebben in opdracht van het Programmabureau Agenda Natuurinclusief de Investeringsagenda Natuurinclusief opgesteld, in samenwerking met Rebel. De Investeringsagenda is in nauwe co-creatie met de betrokkenen uit de verschillende domeinen van het Collectief Natuurinclusief opgesteld.

Het accent ligt op de korte termijn (2024-2026), om met de uitvoering van Agenda 2.0 snel op gang te komen. De structurele baten van natuurinclusiviteit op lange termijn worden steeds beter inzichtelijk, evenals de stappen die nodig zijn om er te komen.

Download Investeringsagenda

Investeringsagenda op hoofdlijnen

De Investeringsagenda bevat een verdieping van de Agenda Natuurinclusief 2.0. De Investeringsagenda Natuurinclusief heeft de acties uit de Agenda 2.0 om te komen tot een natuurinclusieve samenleving en economie geconcretiseerd met een veelkleurig keuzepalet van aangrijpingspunten, instrumenten en maatregelen. Activiteiten op de korte termijn maken het mogelijk om de voordelen op langere termijn te realiseren in de domeinen bouw, energie, financiële sector, gezondheid, infrastructuur, landbouw, onderwijs, vrijetijdseconomie, water en bedrijventerreinen.

Domeinoverstijgende bevindingen

 • Achtergebleven investeringen
 • Natuur biedt grote (maatschappelijke) waarde
 • Natuur is betaalbaar
 • Weinig gevalideerd inzicht
 • Voorkomen is beter en goedkoper
 • Natuur als deel van de oplossing
 • Publiek en privaat moeten elkaar te vinden

Over de Agenda Natuurinclusief

Op 8 november heeft het Collectief Naturinclusief de Agenda Natuurinclusief 2.0 gepresenteerd en overhandigd aan Ministers Van der Wal en De Jong.

Agenda 2.0 geeft inzicht in wat er al gebeurt en helpt prioriteiten te stellen voor de jaren 2024-2026. Vanuit tien publiek-private domeinen zijn er visies en strategieën ontwikkeld met inspirerende voorbeelden en actiepunten. Ook komen mogelijke investeringen aan bod. Op die manier laten groene koplopers uit de tien domeinen zien wat er allemaal mogelijk is om in korte tijd grote ambities te realiseren. Daarmee is dit document ambitieus, hoopvol en verbindend.

Iedereen die bijdraagt aan de natuurinclusieve beweging is onderdeel van Collectief Natuurinclusief. Iedereen is welkom en iedereen is nodig.

Tien domeinen

 • Bouw
 • Energie
 • Financiële sector
 • Gezondheid
 • Infrastructuur
 • Landbouw
 • Onderwijs
 • Vrijetijdseconomie
 • Water
 • Bedrijventerreinen

“Investeren in natuur loont in alle domeinen van de samenleving. We hebben geen tijd meer te verliezen. Het nemen van maatregelen om natuurinclusiviteit te verankeren, levert veel meer op dan de kosten die we er nu voor moeten maken.”

André van der ZandeAmbassadeur Natuurinclusief
Ga terug naar andere casestudies