Biodiversiteitsstrategie Royal A-ware

Klant:Royal A-ware

CategorieSupply Chains

Royal A-ware wil vanuit haar duurzaamheidsprogramma meer doen voor biodiversiteit. De Natuurverdubbelaars heeft in opdracht van Royal A-ware invulling gegeven aan het onderdeel biodiversiteit binnen hun duurzaamheidsprogramma. Uitganspunt hierbij was een bottom-up benadering, waarbij Royal A-ware aansluiting zoekt bij de initiatieven voor meer biodiversiteit die bij haar boeren al aanwezig waren. Onderdeel hiervan waren persoonlijke keukentafelgesprekken met circa 140 boeren. Hiermee hebben we onder andere in kaart gebracht wat de boeren al doen, aan de hand van een lijst met maatregelen die boeren voor biodiversiteit kunnen nemen.

De 67 maatregelen zijn opgedeeld in vier categorieën:

  • Samenwerking
  • Weiland
  • Landschapselementen
  • Erf

Samenwerking tussen boeren en tussen boeren en agrarische natuurverenigingen is belangrijk omdat één boer niet alle maatregelen kan incorporeren: sommige maatregelen zijn niet te combineren op één locatie. Slim samen werken kan biodiversiteit vergroten.

Weidegebieden krijgen extra aandacht op de kaart. Er worden tips gegeven om weidevogels te behouden, maar ook om de bodem gezond te houden en de sloot schoon.

Landschapselementen zoals bomensingels, knotwilgen, houtrillen en hagen zijn essentieel als schuilplaats en als verbindingsroutes voor diersoorten. Op de kaart zijn ideeën te vinden om deze natuurlijke landschapselementen, te vinden rond de boerderij, aan te leggen of te verbeteren.

Het boerenerf wordt niet vergeten in het project: kleine aanpassingen op het erf kunnen grote impact hebben op biodiversiteit. We hebben verschillende voorbeelden van maatregelen die boeren op hun erf kunnen treffen, samengevat op de menukaart.

De belangrijkste resultaten van het onderzoek waren dat bijna alle boeren al maatregelen nemen voor biodiversiteit, soms zelfs meer dan waar ze zich bewust van waren. Ook is gebleken dat er geen directe link is tussen het formaat van het bedrijf en de mate van intensiteit en de hoeveelheid maatregelen voor biodiversiteit.

Ga terug naar andere casestudies