Toekomst voor de Bovenkerkerpolder

Klant:Provincie Noord-Holland

CategorieLandelijk Gebied

Weidevogels staan onder grote druk in Nederland. Intensieve landbouw en verstedelijking zorgen al sinds de jaren 90 voor een afname in aantallen weidevogels. In de Bovenkerkerpolder, gelegen onder de rook van Amsterdam, vindt weidevogelbeheer plaats om de afname van aantallen weidevogels te stoppen. Hoewel het beheer effectief is, staat de toekomstbestendigheid van het model onder druk vanwege de afhankelijkheid van agrarische natuurbeheersubsidies en de bereidwilligheid van boeren om mee te werken aan weidevogelbeheer. De Natuurverdubbelaars heeft op verzoek van ANV De Amstel en in opdracht van provincie Noord-Holland, verschillende alternatieve modellen voor weidevogelbeheer in de Bovenkerkerpolder doorgerekend.

Het doel van dit project was een potentieel model voor weidevogelbeheer te bedenken dat niet geheel afhankelijk is van subsidies. We hebben gekeken naar de kosten die een alternatief beheermodel met zich mee brengt en naar mogelijkheden om deze kosten te betalen (op een andere manier dan vanuit subsidies). Het onderzoek bestond uit deskresearch en gesprekken met verschillende stakeholders. Op basis hiervan is een model gemaakt dat de verschillende toekomstperspectieven van de Bovenkerkerpolder kan voorspellen.

Uit de berekeningen blijkt dat alternatieve beheermodellen op de korte termijn duurder zijn dan het model dat nu wordt toegepast, maar ook dat deze gunstiger zijn voor biodiversiteit en meer zekerheid bieden op de lange termijn. Om weidevogelbeheer subsidievrij te maken, lijkt het een goede optie om een meerprijs te vragen voor melk en deze te adverteren als ‘weidevogelmelk’. Vanuit de extra winst die over deze melk gemaakt zou kunnen worden, zou weidevogelbeheer betaald kunnen worden.

Inmiddels is er vanuit leden van ANV De Amstel een zuivelfabriek gestart: Amstelgoed Natuurzuivel:

Ga terug naar andere casestudies