Landelijk gebiedLandschapsherstelNatuurinclusieve landbouw

Toekomstperspectief voor veenweide in de Amstelscheg

By september 3, 2020 No Comments

Collega Lotte van Helden heeft de afgelopen twee jaar haar werk bij De Natuurverdubbelaars gecombineerd met de master-opleiding Water Science & Management aan de Universiteit Utrecht. Voor haar MSc-thesis naar adaptatie scenario’s voor de Amstelscheg heeft ze een samenwerking opgezet met Deltares en een gezamenlijk onderzoek verricht. Ze vertelt graag over haar bevindingen:

“Klimaatverandering en de toenemende kosten voor het waterbeheer vragen om een nieuwe visie op de aanpak van bodemdaling in het Groene Hart. Ik heb voortgebouwd op de landschapsscenario’s uit eerder onderzoek en onderzocht voor welk scenario het meeste draagvlak is. De stakeholders in het gebied zijn hierover eensgezind: een divers productielandschap krijgt sterk de voorkeur boven een natuurlandschap. Een combinatie van extensieve landbouw, ruimte voor weidevogels (zoals het initiatief Boeren van Amstel) en pilots met natte teelten of drainage. Kortom, een gebied dat zich voorbereid op de toekomst en maatregelen neemt tegen bodemdaling en verzilting. Deze transitie vraagt om goed beleid en duidelijke keuzes, daarom heb ik ook een adaptation pathway ontwikkeld, waarbij de belangrijkste beslismomenten duidelijk naar voren komen.”

Download het volledige rapport via deze link.