Ook dit voorjaar starten er weer nieuwe onderzoeken in het kader van het lectoraat Innovatief Ondernemen met Natuur aan de HAS Hogeschool. Daan Groot en Erwin van Woudenberg zijn naast oprichters van De Natuurverdubbelaars tevenslector aan de HAS Hogeschool en geven in die hoedanigheid leiding aan een onderzoeksprogramma op het vlak van nieuwe verdienmodellen voor natuurinclusieve landbouw.

Dit voorjaar starten er maar liefst negen onderzoeken.

  • Er vinden drie onderzoeken plaats in het kader van klimaatrobuuste landbouw. Er wordt onderzoek gedaan naar verdienmodellen voor percelen die te maken hebben met vernatting of verdroging. Daarnaast wordt er onderzoek gedaan naar de keten van lisdodde, dat als een kansrijke natte teelt wordt gezien.
  • Ook op het vlak van voedselbossen vinden er drie onderzoeken plaats. De afgelopen jaren is er al veel onderzoek gedaan naar het businessmodel van voedselbossen. Dit jaar wordt er voortgebouwd op deze resultaten. Zo wordt er onderzoek gedaan naar het inrichten van een handzaam rekenmodel waarmee ondernemers zelf op basis van onderbouwde keuzes hun business case kunnen doorrekenen. Daarnaast vindt er onderzoek plaats naar innovatieve financieringsvormen om de eerste jaren waarin er weinig tot geen cash-flow is toch goed door te komen. Tenslotte doet een groep studenten onderzoek naar de mogelijkheden voor voedselbosondernemers om tot sterke concepten met toegevoegde waarde te komen. Dit draagt bij een goede prijs over een groot volume en verkort de terugverdientijd.
  • Ook doen we onderzoek naar de ruimtelijke effecten van kringlooplandbouw op de schaal van Nederland. Wat behelst kringlooplandbouw en hoe ziet de Nederlandse landbouw eruit als deze op basis van deze principes wordt ingericht? Hoeveel vee is er dan nog in Nederland en hoeveel hectare akkerbouw kan daar ook mee bemest worden? Basis van dit onderzoek is de kringloop Bodem – Plant – Dier – Mest.
  • Ook wordt er opnieuw onderzoek gedaan naar het concept De Natuurakker. Opnieuw wordt de inrichtingsschaal vergroot en brengen we dit keer een pilot in de praktijk van maar liefst 50 hectare.
  • Tenslotte wordt er dit jaar onderzocht hoe je voor een breder publiek inzichtelijk kunt maken welk bedrag van verschillende producten in de supermarkt bij de boer terecht komt en wat een kleine verhoging van deze prijzen voor verschil kan maken op het gebied van duurzaamheid.

Geïnteresseerd in de resultaten? Deze worden medio juli verwacht. Je kunt altijd vast contact opnemen met Daan Groot, daan@natuurverdubbelaars.nl, 06 3824 8897.