Berichten uit het lab

Drones voor de landbouw: wat kun jij #precizien?

By september 5, 2023 No Comments

Kan de drone een game changer in de landbouw zijn?

Samen met Cambisol onderzoeken wij welke (verdien)mogelijkheden een drone kan bieden voor land en plant van agrariërs en wat drones kunnen bijdragen aan de verduurzaming van de landbouw. Dit doen we in samenwerking met een groep Limburgse agrariërs.

We volgen de agrariërs gedurende een groeiseizoen, voeren drone-scans met hen uit, en voeren een verkennend marktonderzoek uit om in kaart te brengen hoe een drone waarde kan toevoegen voor de agrariërs. In grote lijnen is het project als volgt opgebouwd.

Probleemstelling

  1. Allereerst worden veel van deze innovaties ontwikkeld in onderzoeksprogramma’s die ver afstaan van de praktijk van de reguliere landbouwer. De nieuwste ontwikkelingen en mogelijke toepassingen bereiken de praktijk daardoor vaak niet sector-breed.
  2. De gespecialiseerde bureaus die remote sensing services verlenen zijn vaak te duur voor de reguliere landbouwer omdat deze toegespitst zijn op grote bedrijven en pioniers in de sector.
  3. Ondanks dat veel van de kaarten en data op een betaalbare manier kunnen worden ingewonnen door het toenemende aanbod van goedkopere drones en sensors, heeft de reguliere landbouwer zelf niet de kennis, tijd of middelen om deze te ontdekken en te integreren in zijn/haar productiesysteem.

Aanpak

  1. Relevante cross-sectorale partners en kennis bij elkaar brengen. Precizien heeft als doel het oprichten van een innovatief samenwerkingsverband tussen landbouwers, drone-providers, en kennis-experts op het gebied van verdienmodellen, duurzaam land- en waterbeheer, en natuurinclusieve landbouw. De cross-sectorale kennis van deze partners, in combinatie met de kennis geboden door eerdere projecten (bv. binnen het EIP-AGRI netwerk) zullen grondig worden samengebracht in een kennisbasis). Ook zal de uitgebreide ervaring van verdienmodellen in landbouw van o.a. de aanvrager ingezet worden met als doel een verkennend marktonderzoek waarin de kosten en baten (bv. meerwaardestrategieën) worden uitgewerkt.
  2. De drone-innovaties demonstreren en de haalbaarheid hiervan testen. Naast het samenbrengen van partners en kennis, beoogt Precizien een praktijkproef van de besproken drone-innovaties in verschillende Limburgs voedselproductiesystemen. Hierin creëren we in samenwerking met een aantal landbouwers een breed scala aan drone-kaarten, en toetsen we de praktische meerwaarde hiervan. De proof of concept wordt zo geëvalueerd, waarin we niet alleen kijken naar de effectiviteit en impact van de drone-inzichten zelf, maar ook welke operationele methode het beste aansluit bij de wensen en capaciteiten van de landbouwer.
  3. Bekendheid geven aan de potentie van drone-toepassingen in de Limburgse landbouw. Een expliciet projectdoel van Precizien is effectieve communicatie en disseminatie naar de buitenwereld gedurende de complete projecttermijn. Hiervoor is een uitgebreid publiciteitsplan opgesteld waarin gebruikt wordt gemaakt van een divers palet van communicatie-media, waaronder vakbladen, de projectwebsite (www.precizien.nl) en social media waar de bevindingen (grafisch) samengevat worden ter inspiratie van anderen. Hierin speelt de genoemde veldproef bovendien een krachtige rol als illustratieve demonstratie.
  4. Een strategisch plan voor bredere uitrol opstellen. Het laatste doel van Precizien is een verkenning hoe de samengebrachte kennis, theoretische onderbouwing en praktijkervaring optimaal ingezet kunnen worden in een vervolg-initiatief. Samen met de geïnteresseerde partijen binnen en buiten het samenwerkingsverband (zoals aanvullende partners die gaandeweg het project interesse hebben getoond), zal een strategisch plan worden opgesteld voor een bredere uitrol van de aspecten van de innovatie die het meest effectief zijn gebleken .

Beoogd resultaat

Dankzij precisielandbouw met behulp van drone-innovaties kan een landbouwer precies zien wat het land en de plant nodig hebben. Dit helpt de landbouwer bij verduurzaming, het creëren van meerwaarde door een betere opbrengst en draagt bij aan een gezonde en veilige leefomgeving. Het project zet zich in om de potentie van drone-innovaties voor mens en milieu in Limburg aan te tonen en uit te diepen, om bredere toepassing mogelijk te maken.

Precizien wordt gesteund door Provincie Limburg en het Europese ELFPO programma, en wordt geleid door De Natuurverdubbelaars en Cambisol consultants.