Verdienmodellen voor het veenweidegebied

Klant:De Graafstroom

CategorieLandelijk Gebied

In opdracht van De Graafstroom heeft De Natuurverdubbelaars verkennend onderzoek gedaan naar verdienmodellen die kunnen bijdragen aan het tegengaan van bodemdaling. Hierbij hebben we gesprekken gevoerd met belangrijke stakeholders en de contouren geschetst van de business cases van verschillende mogelijkheden om bodemdaling tegen te gaan, zoals business as usual, peilfixatie en onderwater-drainage. Dit project was onderdeel van de nu opgerichte Groene Cirkel “Kaas en bodemdaling”.

Terug Naar Andere Projecten