Berichten uit het lab

Op weg naar een Foodvalley met meer ruimte voor mens en natuur

By juni 20, 2023 No Comments

De Foodvalley, gelegen in de provincies Gelderland en Utrecht, is een regio van internationale faam, met name vanwege de kenmerkende hoogproductieve agrofood-industrie die er is gehuisvest. In het kader van de verscheidene opgaven die boven het gebied hangen dient de regio vorm te geven aan een transitie van gangbare naar nadrukkelijker natuurinclusieve landbouw. Dit betekent dat er een landelijk gebied dient te ontstaan met toegenomen ruimte voor mens en natuur. Met het oog op dit eindbeeld is het van belang om de boeren en andere relevante stakeholders in het gebied te consulteren. Van welke toegevoegde waarden kan de landbouw leverancier zijn? Welke voorwaarden (geld, tijd, kennis) zijn benodigd om deze waarden te kunnen realiseren?

Namens de provincie Gelderland organiseerden wij een waardetafel waarbij we deze en meer vragen stelden. In sessies waarbij verschillende relevante stakeholders binnen het projectgebied aanschoven, vertegenwoordigers van verschillende overheden en boeren, inventariseerden we welke maatschappelijke bijdragen de landbouw in de Foodvalley zou kunnen leveren. We bespraken aan welke beleidsthema’s en doelen deze bijdragen zijn gekoppeld, welke maatregelen er benodigd zijn om de geïdentificeerde doelen te behalen, welke systeemaanpassingen aan de landbouwpraktijk worden gevraagd om de maatregelen te bewerkstelligen, en welke handreikingen er vanuit overheidsorganisaties of andere maatschappelijke actoren moeten worden gedaan om de beoogde transitie vorm te kunnen geven.

Gebaseerd op de input die aan de hand van de gidsvragen naar bovenkwam, stellen we een handleiding op voor het ontwikkelen van een gebiedsofferte. De meerwaarde van een gebiedsofferte is dat er rekenschap wordt gehouden met de uitvoerende partij, de boeren, en dat er, in samenwerking met, en vanuit de kracht en capaciteit van landbouwers wordt geredeneerd. In het verleden hebben boeren nogal eens het gevoel gehad dat er namens, of over de hoofden van, hen werd geregeerd. Het uitgangspunt dat ontstaat aan de hand van de gebiedsofferte is gebaseerd is op vertrouwen, enthousiasme en realistische ambitie. Deze handleiding kan aan de grondslag liggen van de daadwerkelijke  gebiedsofferte die voor de Foodvalley zal worden ontwikkelt en kan richting geven aan vergelijkbare processen in andere gebieden.

Op de hoogte blijven van de voortgang van deze handleiding? Stuur dan een mailtje naar de projectleider Merlissa Diele!