By using our website, you agree to the use of our cookies.
By using our website, you agree to the use of our cookies.

Ons werk

Case-studies


Klant:
JustDiggit

Project: De Natuurverdubbelaars ondersteunt Justdiggit bij hun missie om de aarde weer af te koelen.


Klant:
Provincie Noord-Holland

Project: De Natuurverdubbelaars heeft verschillende manieren om subsidievrij weidevogelbeheer in de Bovenkerkerpolder toe te passen doorgerekend.


Klant:
Provincie Overijssel

Project: Voor Provincie Overijssel heeft De Natuurverdubbelaars uitgezocht waar kansen voor duurzame ondernemers liggen op het gebied van biomassa, bodem, biodiversiteit, recreatie en bedrijventerreinen.


Klant:
HAS Hogeschool Den Bosch / Provincie Noord-Brabant

Project: De Natuurverdubbelaars geeft, mede in opdracht van Provincie Noord-Brabant, invulling aan het onderzoeksprogramma Innovatief Ondernemen met Natuur op HAS Hogeschool in Den Bosch.


Klant:
ANV Utrechtse Venen

Project: De Natuurverdubbelaars heeft onderzoek gedaan naar de mogelijkheden voor het verkopen van ecosysteemdiensten binnen Nederland.


Klant:
Royal A-ware

Project: De Natuurverdubbelaars heeft het biodiversiteitsprogramma van Royal A-ware ontwikkeld.


Klant:
Platform 31 / Ministerie van Economische Zaken

Project: De Natuurverdubbelaars heeft meegewerkt aan de ontwikkeling van de online omgeving van teeb.stad en de bijeenkomsten inhoudelijk ondersteund.

Meer projecten

All
Bedrijven & supply chains
Groen in de stad
Landelijk gebied
Landschapsherstel

Duurzame akkerbouw Zuid-Hollandse eilanden

Voor de Provincie Zuid-Holland hebben we droombeelden verkend voor een duurzame akkerbouw op de Zuid-Hollandse eilanden. Deze droombeelden hebben we vervolgens gevisualiseerd.

Beekbergerwoud-Oost: Verkenning voor een creatieve voltooiing van het Beekbergerwoud

Het Beekbergerwoud, gelegen onder Apeldoorn, was ooit het laatste oerbos van Nederland. Dit bos werd in 1871 ontgonnen en omgezet in een agrarisch landschap. In 2006 is Natuurmonumenten begonnen met het herstel van dit gebied en het deel ten westen van de A50 weer als...

Natuurwaarden op Wieringen

STIVAS heeft De Natuurverdubbelaars gevraagd om twee verkavelingsscenario’s voor Wieringen te analyseren op verbetering van de agrarische structuur en natuurwaarden. Het onderzoek bestond uit deskresearch, veldonderzoek en gesprekken met relevante aandeelhouders. Op basis van dit onderzoek hebben we in een uitgebreid rapport advies gegeven over...

NatCap

De Natuurverdubbelaars heeft in opdracht van RVO en Mattmo meegewerkt om de webomgeving voor de Natural Captains, een koplopersnetwerk op het gebied van bedrijven en biodiversiteit, inhoudelijk te ontwerpen en deze van inhoud te voorzien.

Natuurlijk kapitaal academy

De Natuurverdubbelaars organiseerde de Natuurlijk Kapitaal Academy in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken. In deze masterclass op het gebied van natuurlijk kapitaal kwamen vooraf geselecteerde gemotiveerde studenten samen om deel te nemen aan colleges en werksessies. Afsluitend namen zij deel aan een nationale...

Landschapspark Hotel Cuijk

De Natuurverdubbelaars heeft Van der Valk Hotel Cuijk geadviseerd over de aanleg van een landschapspark van 16 hectare. We hebben de mogelijke baten van het landgoed in kaart gebracht, de lokale bevolking betrokken bij de invulling en alle financiële opties om de aanleg te realiseren...

Gouden Roerdomp

De Natuurverdubbelaars heeft voor provincie Noord-Holland twee keer de Gouden Roerdomp, een wedstrijd op het gebied van biodiversiteit, georganiseerd. Ingezonden initiatieven die als doel hadden biodiversiteit te stimuleren werden tijdens deze wedstrijd beoordeeld op gebied van impact, verdienmodel en integrale en innovatieve aanpak. De hoofdprijs...

Kwartiermaker: Natuurinclusief bouwen

Provincie Utrecht wil natuurinclusief bouwen de norm maken. Daarom moet er naar innovatieve oplossingen worden gezocht om biodiversiteit te integreren in ruimtelijke ontwerpen zonder dat dit ten kosten gaat van economische activiteiten. Hierbij geeft de nieuwe Wet natuurbescherming richtlijnen maar zeker ook beperkingen. De Natuurverdubbelaars...

Stadsranden Apeldoorn

Apeldoorn is en profileert zich als Buitenstad. Het programma “Stadsranden in de Buitenstad” van de Gemeente Apeldoorn ziet en benut kansen om de betekenis van de stadsranden voor de Buitenstad te laten toenemen en is daarmee van belang voor Apeldoorn als Buitenstad. Binnen dit programma...

Verdienmodellen voor het veenweidegebied

In opdracht van De Graafstroom heeft De Natuurverdubbelaars verkennend onderzoek gedaan naar verdienmodellen die kunnen bijdragen aan het tegengaan van bodemdaling. Hierbij hebben we gesprekken gevoerd met belangrijke stakeholders en de contouren geschetst van de business cases van verschillende mogelijkheden om bodemdaling tegen te gaan,...

Groene Kroon

In opdracht van Provincie Utrecht heeft De Natuurverdubbelaars natuurprijs ‘De Groene Kroon’ georganiseerd. Het doel van deze wedstrijd was het belonen van initiatieven die biodiversiteit binnen de provincie beschermen en verhogen. Uit veertig ingezonden projecten werden twee winnaars gekozen: een juryprijs en een publieksprijs. De...